Structure

Bài viết liên quan cho Flatsome bằng hook | structure-posts.php

wp-content/themes/flatsome-child/change/shortcodes/init_remove_readd_shortcode.php wp-content/themes/flatsome-child/change/shortcodes/change_blog_posts.php wp-content/themes/flatsome-child/change/structure/structure-posts.php...

Hiển thị các thuộc tính bài viết, tác giả, ngày tháng, danh mục, bình luận | structure-posts.php

wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/partials/entry-header.php wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/partials/entry-title.php wp-content/themes/flatsome-child/change/assets/css/items/_post-meta.scss...

Thêm phần tử breadcrumb vào vùng ngay dưới menu bằng hook | structure-posts.php

Ở đây mình sẽ chỉ áp dụng cho layout của bài viết và danh mục...

Flatsome Child, Side Menu Fixed kết hợp plugin ACF Pro

Tạo bài viết Side Menu Fixed trong UX Blocks  Tạo Side Menu Fixed Field trong...

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.