Flatsome và Plugin Post Views Counter Css tích hợp

28 Jul 2020
2 Comments

Thêm html vào wp-content/plugins/post-views-counter/includes/functions.php:513

        
          
$html .= '<div class="post-content">';
$html .= '
  <a class="post-title" href="' . get_permalink( $post->ID ) . '">' . get_the_title( $post->ID ) . '</a>' . ( $args['show_post_author'] ? sprintf('<div class="post-meta is-small op-8 pb-1 mt-2"><span class="item-info dateinfo"><i class="fas fa-calendar-alt mr-1"></i><time class="rpbt-post-date" datetime="%1$s">%2$s</time></span><span class="item-info authorinfo vcard author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/Person"><i class="fas fa-user ml-half mr-1"></i><span class="fn" itemprop="name">%3$s</span></span></div>',get_the_date( DATE_W3C, $post ),get_the_date( '', $post ),get_the_author_meta('user_nicename', $post->post_author)) : '' ) . ( $args['show_post_views'] ? ' <span class="count">(' . number_format_i18n( pvc_get_post_views( $post->ID ) ) . ')</span>' : '' );

$excerpt = '';

if ( $args['show_post_excerpt'] ) {
  if ( empty( $post->post_excerpt ) )
   $text = $post->post_content;
  else
   $text = $post->post_excerpt;

  if ( ! empty( $text ) )
   $excerpt = wp_trim_words( str_replace( ']]>', ']]&gt;', strip_shortcodes( $text ) ), apply_filters( 'excerpt_length', 55 ), apply_filters( 'excerpt_more', ' ' . '[&hellip;]' ) );
}

if ( ! empty( $excerpt ) )
  $html .= '

<div class="post-excerpt">' . esc_html( $excerpt ) . '</div>';

$html .= apply_filters( 'pvc_most_viewed_posts_item_after', $args['item_after'], $post );
      $html .='</div>';
        
      

Scss style mặc định

        
          
.widget_post_views_counter_list_widget{
 ul{
  li{
   &:not(:first-child),&:not(:first-child){
    padding: 10px 0;
   }
   display: flex;
   span.post-thumbnail{
    @include make-col(3,10)
   }
   .post-content {
    padding: 6px 0;
    line-height: 1.4;
    //@include fontSize(15px);
    text-align: left;
    padding-left: 10px;
    @include make-col(7,10)
   }
  }
 }
}
        
      

2 thoughts on “Flatsome và Plugin Post Views Counter Css tích hợp

 1. Tấn Nguyễn says:

  Có cách nào tạo bộ đếm không bị cache không bạn? Mình thử mọi plugin và mọi cách đều bị lưu cache và bộ đếm không hoạt động.

  • Admin says:

   Có bạn nhé. Quan trọng là server bạn phải khỏe. Nếu không cache thì 1 request của người dùng sẽ tác động đọc ghi vào database. Nếu server bạn yếu thì dễ sập lắm

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.