Lựa chọn giữa nhiều phiên bản php khác nhau Directadmin

11 Sep 2020
VPS
0 Comments

Việc phát hành DirectAdmin 1.56.0 cho phép sử dụng tối đa 4 phiên bản php đang hoạt động và Người dùng có thể chọn giữa chúng.
Bạn phải đang sử dụng phiên bản mới nhất của CustomBuild 2.0.

Phiên bản php đầu tiên sẽ là phiên bản mặc định và sẽ chạy tất cả các ứng dụng web. Mọi thứ khác là tùy chọn.

Người dùng có thể chọn giữa các phiên bản trên trang “Thiết lập miền” của họ trong DirectAdmin.

Cài đặt mẫu nhiều phiên bản php:

markup Donate
        
          
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 7.1
./build set php2_release 5.6
./build set php3_release 7.0
./build set php4_release 7.3
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php3_mode php-fpm
./build set php4_mode php-fpm
./build php n
./build rewrite_confs
        
      

sẽ biên dịch tất cả các phiên bản php đó. Thay đổi số phiên bản xung quanh như mong muốn.
Bạn cần ít hơn 4 phiên bản php, hãy đặt bản phát hành đã cho thành “không”, ví dụ:

markup Donate
        
          
./build set php4_release no
./build rewrite_confs
        
      

Yêu cầu php_version_selector=1 được đặt trong đầu ra './directadmin c', theo mặc định.

CloudLinux Php Selector

Nếu bạn đang chạy CloudLinux và có php1_mode=lsphp, bạn sẽ có thể sử dụng plugin CloudLinux Php Selector.
Lưu ý rằng nếu bạn cũng sử dụng bộ chọn DA php, lựa chọn CloudLinux chỉ có bất kỳ tác dụng nào nếu miền đang sử dụng phiên bản DA php đầu tiên.

Nguồn: https://help.directadmin.com/item.php?id=2094

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.