Tối ưu thao tác khi sử dụng win 10

20 Th5 2021
0 Comments

1. Khi mở nhiều màn hình Paint, khi đóng sẽ bị hỏi lưu

Để tắt tất cả và bỏ qua hỏi. Sử dụng

        
          
@ECHO OFF
TASKKILL /F /IM MSPAINT.EXE
EXIT
        
      

Trả lời

Lọc
Wishlist
Account
FB Chat
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.